Artikel 1 — Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch).

1.2 FLX: Flexzone-IT ”, statutair gevestigd te Amersfoort en kantoorhoudende (3812HC) Amersfoort, aan de Spaarnestraat 97 (KvK-nummer: : 68347995).

1.3 Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke persoon of een rechtspersoon die zich op de Website heeft geregistreerd.

1.4 Registratie: het volledig invullen en verzenden van het op de Website aanwezige registratieformulier waardoor het mogelijk wordt van de Diensten van FLX gebruik te maken.

1.5 Website: www. en alle overige sites die onder de naam van FLX geregistreerd staan, te raadplegen in het register van de SIDN.

1.6 Klant: de Gebruiker met wie FLX een overeenkomst heeft gesloten en/of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan FLX Diensten aan deze partij levert.

1.7 Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen FLX en Klant. In het bijzonder het ‘realtime’ aanvragen van domeinnamen, waaronder, begrepen doch niet beperkt tot ‘.eu’ domeinnamen en het aanvragen van een hosting pakket voor een website.

1.8 SIDN: de Stichting Internet Domeinnaam Registratie.

Artikel 2 — Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door FLX van Diensten aan of ten behoeve van Klant.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Diensten waarbij FLX geheel of ten dele diensten van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan Klant doorlevert, alsmede op Diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van FLX door een derde aan Klant worden geleverd.

2.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door FLX en Klant zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar is dan wel vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. FLX en Klant treden alsdan met elkaar in overleg over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2.6 FLX is te allen tijde bevoegd tot wijziging van deze Algemene Voorwaarden. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

Artikel 3 — Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van FLX zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

3.2 Alle prijsopgaven door of vanwege FLX gedaan zijn vrijblijvend, tenzij door FLX schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.

3.3 Alle overeenkomsten tussen FLX en Klant worden uitsluitend in het Nederlands opgesteld.

3.4 Een overeenkomst komt tot stand doordat een Gebruiker het door FLX op de Website geplaatste bestelformulier invult en dat formulier door verzending bevestigt.

3.5 Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien partijen deze schriftelijk overeen zijn gekomen.

3.6 Tenzij in een overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden overeenkomsten aangegaan voor 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van verzending van het formulier door Klant.

3.7 De overeenkomst wordt automatisch met dezelfde periode verlengd indien niet uiterlijk een (1) maand voor het einde van de overeenkomst via email is opgezegd. Indien Klant een consument is, zal de Overeenkomst voor een periode van 1 jaar worden aangegaan. Klant heeft het recht om de Overeenkomst tegen afloop van deze termijn op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Indien Klant de overeenkomst niet opzegt, wordt deze automatisch verlengd tot een Overeenkomst van onbepaalde tijd. Klant heeft in dit geval het recht de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Door FLX in opdracht van Klant gemaakte of niet meer te annuleren kosten, na inwerktreding dan wel de automatische verlenging van de Overeenkomst worden niet gerestitueerd als gevolg van de opzegging, althans blijven onverminderd verschuldigd na de opzegging. Opzegging dient te gebeuren via mail.

3.8 Opgegeven termijnen voor de levering door FLX van Diensten dienen slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 — Domeinregistratie

4.1 Op aanvraag en gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn van toepassing de dan geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder doch niet uitsluitend de SIDN. De desbetreffende instantie beslist over de verlenging van domeinnaam en/of IP-adressen. FLX vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

4.2 Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Klant en Klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De Klant vrijwaart FLX tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam. Dit is ook van toepassing op anonieme domeinnamen.

4.3 Indien Klant de domeinnaam anoniem geregistreerd heeft bij FLX, heeft FLX ten alle tijden het recht om de persoonsgegevens van de daadwerkelijke houder af te geven aan derden.

4.4 Bij een anonieme domeinregistratie blijft de klant verantwoordelijk voor de domeinnaam. Eventuele gemaakte kosten zullen verhaald worden op klant.

4.5 Het is niet toegestaan om een domeinnaam anoniem te registreren welke gedeponeerd is als merk of als handelsnaam is ingeschreven in het register van de KvK, tenzij het aantoonbaar een merk of handelsnaam van Klant betreft.

4.6 FLX behoudt zich het recht voor om een anonieme domeinnaam te wijzigen naar gegevens van Klant.

Artikel 5 — Hosting

5.1 FLX heeft een inspanningsverplichting met betrekking tot de beschikbaarheid van de server en het netwerk, overeenkomstig het overeengekomen serviceniveau. FLX is niet aansprakelijk indien dit niveau op enig moment niet gerealiseerd wordt, ongeacht de oorzaak van het niet behalen van dit niveau.

5.2 FLX is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van de server en het netwerk ten gevolge overmacht, waaronder begrepen doch niet beperkt tot: storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit, pogingen van derden uitval of onbereikbaarheid van een site te bewerkstelligen..DDoS aanvallen en onderhoudswerkzaamheden zijn uitgesloten van de aangeboden uptime garantie.

5.3 FLX is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het verlenen van medewerking of het geven van uitvoering aan een ambtelijk gegeven bevel waaronder begrepen het faciliteren van het leggen van beslag op en het geven van inzage of het afgeven van door Klant opgeslagen data en Persoonsgegevens.

5.4 Het is Klant niet toegestaan de Diensten en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken voor:

 1. handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
 2. het verzenden van ongevraagd e-mail en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
 3. het inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden, waaronder begrepen doch niet beperkt tot het schenden van auteursrechten;
 4. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder begrepen doch niet beperkt tot kinderpornografie, racistisch materiaal en discriminerende of haatzaaiende uitingen;
 5. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
 6. crypto mining services;
 7. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of een intranet, waarbij al dan niet enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken). Onder computers worden tevens begrepen devices zoals smartphones, randapparatuur, zoals (3D) printers en scanners en voertuigen voorzien van een wifi;
 8. het verspreiden van computervirussen en het plaatsen van spyware en malware;
 9. enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, alsmede hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.

5.5 Het is Klant niet toegestaan de ter beschikking gestelde schijfruimte aan derden te verhuren of deze op andere wijze door derden te laten gebruiken. Dit artikel is alleen van toepassing op webhosting en niet op vps hosting, reseller hosting of cloud servers.

5.6 FLX is in de onderstaande gevallen gerechtigd de website van Klant zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder dat Klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan FLX alle schade ten gevolge van de overtreding door FLX of door derden geleden te vergoeden. Niet verschuldigde abonnementsgelden zullen worden geretourneerd, dan wel verrekend:

 1. indien Klant het gestelde in artikel 5.3 overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;
 2. indien (een onderdeel) van de site van Klant oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het ‘down’ gaan of onbereikbaar worden van een server van FLX;
 3. indien blijkt dat Klant valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
 4. indien blijkt dat Klant de overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan;
 5. op grond van een (uitvoerbaar bij voorraad verklaard dan wel in kracht van gewijsde gegaan) gerechtelijk vonnis of een gegeven ambtelijk bevel.

5.7 FLX oefent geen invloed uit op de informatie die op de site wordt gezet of die via de servers wordt verspreid en is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. Evenmin is FLX aansprakelijk voor het uitlekken van vertrouwelijke gegevens. Klant is verantwoording voor het gebruik van Creditcard betalingen en acceptatie mechanismen of het gebruik van elektronisch geld via de site of anderszins.

5.8 Klant draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, FLX draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.

5.9 FLX is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de applicaties (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voorzover dit nodig is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie.

5.10 Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de applicatie geeft Klant nimmer recht op enige terugbetaling van (een deel van) een factuur.

5.11 Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om gebruik te maken van IRC (Internet Relay Chat), noch van enig ander vergelijkbaar programma.

5.12 Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om een chat service op te zetten.

5.13 Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om een (anonieme) proxy op te zetten.

5.14 MySQL databases is op basis van Fair use policy (zowel aantal als opslag). Bij extreem gebruik is het mogelijk dat FLX vraagt om het aantal databases en/of opslag te beperken.

5.15 Het is klant uitdrukkelijk niet toegestaan om webruimte te gebruiken als backup- en/of bestandsopslag (anders dan de website van Klant en eventueel enkele backups daarvan), waaronder het aanbieden van bestands-, foto- of video-sharing en het gebruik van de Dienst als backupmedium. Voor cloud servers is dit wel toegestaan.

5.16 Onbeperkt dataverkeer is op basis van Fair Use Policy

5.17 Onbeperkt opslag is op basis van Fair Use Policy. Bij misbruik van het met FLX overeengekomen onbeperkte hosting- en dataverkeer pakket is FLX gerechtigd om het gebruik van dat pakket na constatering van het misbruikte limiteren. FLX zal in dat geval contact op nemen met Klant om in overleg met de Klant tot een passende oplossing te komen. De met Klant gemaakte afspraken worden door partijen schriftelijk vastgelegd.

Artikel 6 — Buitengebruikstelling

6.1 FLX is gerechtigd om – zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn – geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Klant ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens FLX niet nakomt en/of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden en/of op grond van een (uitvoerbaar bij voorraad verklaard dan wel in kracht van gewijsde gegaan) gerechtelijk vonnis en/of een gegeven ambtelijk bevel. Klant blijft gehouden om zijn betalingsverplichtingen op grond van de met Klant gesloten overeenkomst te voldoen.

6.2 Tot indienststelling wordt weer overgegaan zo spoedig mogelijk nadat Klant zijn verplichtingen is nagekomen en een terzake vastgesteld bedrag voor indienststelling heeft voldaan en/of indien FLX een schriftelijk bericht ontvangt van het daartoe bevoegde gezag dat de dienstverlening weer mag worden uitgevoerd.

Artikel 7 — Prijzen en tarieven

7.1 Alle door FLX vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.

7.2 Alle door FLX vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.

7.3 FLX is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. De aangekondigde prijswijzigingen gaan twee (2) maanden na de aankondiging daarvan in.

7.4 Klant is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging. Opzegging dient via het klantenpanel plaats te vinden.

Artikel 8 — Betaling

8.1 De betalingsverplichting van Klant gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van Diensten van FLX.

8.2 Betaling dient te geschieden in de valuta zoals vermeld op de factuur. Betaling in cryptocurrency wordt niet door FLX aanvaard, tenzij uitdrukkelijk met FLX schriftelijk overeengekomen.

8.3 Klant dient de facturen van FLX te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van 8 (acht) dagen.

8.4 Alle betalingen door Klant aan FLX worden in mindering gebracht op de oudste vordering van Flexzone-IT, ongeacht enige andere aanduiding door Klant.

8.5 Klant is niet gerechtigd om zijn betalingsverplichtingen op te schorten dan over te gaan tot verrekening van een (beweerdelijke) geldvordering op FLX met enig aan FLX verschuldigd bedrag.

8.6 Indien Klant enige factuur van FLX niet binnen de betalingstermijn voldoet, is Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is.

8.7 Indien op de vervaldatum geen betaling is ontvangen, is een Klant die consument is, wettelijke rente ex artikel 6:119 BW verschuldigd over het verschuldigde bedrag. Een Klant die handelt uit naam van beroep of bedrijf, is wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd.

8.8 Indien Klant, na schriftelijke aanmaning om het verschuldigde bedrag binnen twee weken na die aanmaning te voldoen, niet betaalt, is klant aanmaningskosten ad € 35,- verschuldigd. na nalatig blijft het verschuldigde bedrag, verhoogd met de verschuldigde rente, overeenkomstig artikel 8.6, te voldoen, is Klant aanmaningskosten van € 35,- exclusief BTW verschuldigd.

8.9 Indien Klant na schriftelijke aanmaning tot betaling, zoals omschreven in 8.7, niet binnen de gestelde termijn betaalt, is FLX gerechtigd om de vordering ter incasso uit handen geven. Klant is in dat geval naast betaling van de hoofdsom, de daarover verschuldigde rente en aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van alle door FLX geleden schade, alsmede alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten (waaronder begrepen doch niet beperkt tot, deurwaarderskosten, griffiegeld, nakosten en advocaatkosten). De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 375,- inclusief BTW.

8.10 Indien Klant van mening is dat een factuur onjuist is, kan Klant zijn tegen de factuur schriftelijk bezwaar maken. Een bezwaar dient innen twee weken na de factuurdatum door FLX ontvangen te zijn. Bezwaren dienen ingediend te worden op het kantooradres van FLX of per e-mail gezonden te worden aan: info@flexzone-it.nl Na ontvangst van het bezwaar zal FLX een onderzoek instellen. Bij niet of niet tijdige ingediende bezwaren wordt het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag aangemerkt als juist en door Klant aanvaard.

8.11 Indien klant gebruik maakt van betaalmethode automatische incasso zal FLX het verschuldigde bedrag automatisch incasseren van de opgegeven bankrekening. Klant is verantwoordelijk voor de correctheid van de verstrekte bankgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het rekeningnummer en de tenaamstelling.

8.12 Indien klant gebruik maakt van betaalmethode automatische incasso en de afschrijving laat storneren is klant administratie verschuldigd.

Artikel 9 — Beëindiging

9.1 Klant dient de overeenkomst conform artikel 3.8 dan wel artikel 7.4 op te zeggen. Opzegging dient uitsluitend te gebeuren via mail

9.2 Iedere partij is gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen door buitengerechtelijke ontbinding indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk ingebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding ontslaat Klant niet van enige betalingsverplichting terzake van reeds door FLX geleverde Diensten, tenzij FLX terzake deze Diensten in verzuim is.

9.3 FLX is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:

 1. Klant in staat van faillissement is verklaard;
 2. Klant voorlopige of definitieve surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen;
 3. Klant het vrije beheer over (een deel van) zijn vermogen heeft verloren;
 4. Indien Klant een rechtspersoon is: van rechtsvorm verandert, fuseert met of wordt overgenomen door een andere rechtspersoon, dan wel ophoudt te bestaan.
 5. FLX enige redenen heeft te twijfelen aan de betalingsmogelijkheid van Klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.
 6. FLX stopt met het leveren van de dienst of het support op deze dienst.
 7. FLX wordt opgeheven

 

9.4 FLX is gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, dan wel buiten werking te stellen, in de gevallen omschreven in artikel 4.

9.5 FLX is gerechtigd de domeinnamen per direct op te heffen, dan wel om de domeinnaamhouder gegevens te wijzigen naar de gegevens van FLX, In geval van ontbinding op grond van de in dit artikel 9 genoemde grondslagen.

9.6 In geval van ontbinding op grond van de in dit artikel 9 genoemde grondslagen heeft Klant geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 10 — Aansprakelijkheid

10.1 FLX is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar FLX weinig of geen invloed op kan uitoefenen. FLX is niet aansprakelijk als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van een verplichting van genoemde derden.

10.2 Iedere aansprakelijkheid van FLX voor enige andere vorm van schade onder de met Klant gesloten overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is uitgesloten, tenzij Klant aantoont dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van FLX.

10.3 Klant vrijwaart FLX voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Klant geleverde diensten van of middels FLX. Hieronder valt onder meer, doch niet uitsluitend een boete van de SIDN voor een verhuizing van enige domeinnaam zonder toestemming van de rechthebbende en een schadevergoeding aan een derde van wie het domein onrechtmatig is verhuisd.

10.4 Indien en voor zover FLX jegens Klant in het kader van de met Klant gesloten overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niettemin gehouden is tot schadevergoeding, Is FLX slechts gehouden tot vergoeding van directe schade, tot een maximum bedrag 100€ ontvangen vergoedingen van Klant onder de Overeenkomst in de twaalf maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis .

10.5 Klant is aansprakelijk voor alle schade die FLX mocht lijden ten gevolge van een aan Klant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.

10.6 Wijzigingen in de gegevens van Klant dient Klant direct schriftelijk mede te delen aan FLX. Bij uitblijven hiervan is Klant aansprakelijk voor eventuele schade die Klant of FLX daarvan ten gevolge lijdt.

Artikel 11 — Privacy

11.1 FLX verwerkt bij of in verband met de uitvoering van haar Diensten, persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Klant wordt aangemerkt als verwerking verantwoordelijke van de verwerking van de Persoonsgegevens en FLX als verwerker. De voorwaarden en condities van deze verwerking van persoonsgegevens door FLX ten behoeve van Klant staan in de Bijlage Gegevensverwerking van deze Algemene Voorwaarden.

11.2 FLX verwerkt Persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere zakelijke contactpersonen. FLX is verwerking verantwoordelijke ten aanzien van de verwerking van deze persoonsgegevens. Het volledige en actuele privacy statement van FLX is te raadplegen via https://flexzone-it.nl/privacy-verklaring/

11.3 FLX vertegenwoordigt (als registrar) de houders van domeinnamen in hun abonnement relatie met de desbetreffende beherende instanties. FLX wisselt in dat kader persoonsgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer, correspondentieadres) uit met de desbetreffende beherende instantie en overige registrars, voor zover noodzakelijk voor de registratie of overdracht van domeinnamen.

Artikel 12 — Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Alle geschillen tussen FLX en Klant worden beheerst door Nederlands recht.

12.2 Alle geschillen tussen FLX en Klant worden, in eerste aanleg, bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in de Rechtbank Midden-Nederland.

 


Artikel 13 — Office 365

13.1 FLX heeft het recht om haar office 365 dienst te schrappen in geval van ontbinding op grond van de in dit artikel 9 genoemde grondslagen.

13.2 In geval van ontbinding op grond van de in dit artikel 9 genoemde grondslagen heeft Klant geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 14 — Aanmeld server

14.1  FLX heeft het recht om haar Aanmeld server dienst te schrappen in geval van ontbinding op grond van de in dit artikel 9 genoemde grondslagen

14.2 In geval van ontbinding op grond van de in dit artikel 9 genoemde grondslagen heeft Klant geen recht op enige schadevergoeding.


Artikel 15 — Flexcloud
15.1  FLX heeft het recht om haar flexcloud dienst te schrappen in geval van ontbinding op grond van de in dit artikel 9 genoemde grondslagen

15.2 In geval van ontbinding op grond van de in dit artikel 9 genoemde grondslagen heeft Klant geen recht op enige schadevergoeding.


Artikel 16 — Telefoondiensten (VOIP)
16.1  FLX heeft het recht om haar telefoon dienst te schrappen in geval van ontbinding op grond van de in dit artikel 9 genoemde grondslagen
16.2 In geval van ontbinding op grond van de in dit artikel 9 genoemde grondslagen heeft Klant geen recht op enige schadevergoeding.


Artikel 17 — Contact met Flx
17.1  Alle nummers op de website van FLX zijn voor het helpen van geprioriteerde klanten, bij een ongewenst acquisitiegesprek wordt er 50€ (vijftig) in rekening gebracht.

17.2  U bent vrij om ons te mailen over uw diensten.

 

Artikel 18 — Betalingsregeling
18.1  Klant heeft recht om een betalingsregeling bij FLX aan te vragen

18.2  Bij een betalingsregeling wordt het support op onze diensten geminimaliseerd
18.3  Het bedrag wordt berekend over een periode van 5 (tien) maanden, met een rente van 3% (drie procent).

18.4  Wij kunnen geen betalingsregeling aanbieden voor hosting services.

 • Webhosting
 • Flexcloud
 • VOIP
 • VPS
 • Delicated servers


18.5  Er worden geen extra diensten meer geleverd behalve de diensten die voor de betalingsregeling al geleverd werden

18.6  Er worden geen extra diensten meer geleverd behalve de diensten die voor de betalingsregeling al geleverd werden
18.7  FLX heeft recht om alle diensten te schrappen indien er niet aan de betalingsregeling wordt voldaan, enig schadevergoeding vervalt.

 

0